مناظره با محوریت مقاله دکتر سروش برگزار شد و خدا رو شکر خوب بود